Technical Updates

Adobe Illustrator 2024 - 18 Oct 2023

AstuteBuddy v1.7.0
Autosaviour v2.8.0
ColliderScribe v3.9.0
DirectPrefs v1.8.0
DynamicSketch v3.8.0
FindReplace v1.8.0
InkFlow v2.3.5
InkQuest v2.7.0
InkScribe v2.8.0
MirrorMe v3.6.0
Phantasm v5.7.0
Randomino v1.2.0
Rasterino v2.8.0
Reform v3.1.1
Stipplism v2.7.0
Stylism v3.7.0
SubScribe v4.5.0
Texturino v2.8.0
VectorFirstAid v4.1.0
VectorScribe v5.2.0
WidthScribe v3.8.0

Reform v3 release - 05 Oct 2023

Reform v3.0.0